• Lifestyle  • V genderové nerovnosti patříme v rámci evropské vědy na první příčky

V genderové nerovnosti patříme v rámci evropské vědy na první příčky

Dlouhodobým cílem talentového programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě, Česká republika, je pomoci snížit genderovou nerovnost v české vědě. V tomto ohledu se mezi evropskými zeměmi totiž nalézáme až na posledních příčkách. Tři vědkyně si díky své objevné práci odnášejí výhru v celkové hodnotě 600 000 Kč.

Mgr. Evgenia Chitrova, Ph.D.

Evhenia zkoumá fyzikální vlastnosti nekonvenčního supravodiče ve formě tenkých vrstev. Přínos výzkumu může být rozhodujícím faktorem při vytváření kvantových počítačů budoucnosti

“Hlavním tématem projektu je supravodivost, tedy možnost přenosu elektrického proudu bez jakýchkoli ztrát v tenkých vrstvách nekonvenčního supravodiče UTe2. UTe2 je tripletový supravodič, díky tomu je mimořádně odolný vůči magnetickým polím. Zatímco se doslova celý svět předhání v přípravě co nejlepších monokrystalů, které dále zkoumá v různých extrémních podmínkách, náš projekt se zaměřuje na přípravu tenkých vrstev UTe2 naprašováním. Tenké vrstvy představují významný nástroj ladění fyzikálních vlastností materiálů. Cílem je ovládat stav UTe2 (magnetický, supravodivý) vhodnou volbou substrátu a parametrů syntézy. Jde o jevy, probíhající při velmi nízkých teplotách, avšak např. pro kvantové počítače to znamená běžné podmínky.”

Mgr. Ing. Eva Krupičková Pluhařová, Ph.D.

Eva se zabývá využitím oxidu uhličitého a vývojem katalyzátorů, které pomáhají zachytit tento plyn a přeměnit jej na užitečné látky při tzv. elektrochemické redukci.

“Celosvětovou energetickou spotřebu dodnes pokrývají především fosilní paliva, jejichž spalováním vzniká oxid uhličitý. Ten však může sloužit i jako užitečná surovina. Jednu z možností dalšího využití představuje vývoj účinných a selektivních katalyzátorů, které oxid uhličitý pomáhají zachytit a přeměnit na užitečné látky při tzv. elektrochemické redukci. Metalloporfyrinové klecové katalyzátory zvyšují svoji účinnost a zlepšují své vlastnosti v roztocích různých solí. Snažím se těmto procesům porozumět pomocí počítačových simulací molekul a zároveň navrhnout způsob modifikace struktury stávajících katalyzátorů či složení roztoku, ve kterém chemické přeměny probíhají. Získané poznatky mohou přispět k lepšímu využití jinak spíše nežádoucího skleníkového plynu.”

MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D.

Zuzana se zabývá protinádorovou imunoterapií a pochopením vztahu mezi imunitními buňkami v nádoru, buňkami v okolí zdravé tkáně, a objasněním faktorů, které náplavu buněk do nádorové tkáně řídí.

“Protinádorová imunoterapie se stala významnou léčebnou metodou pro metastatická nádorová onemocnění z důvodu schopnosti indukovat dlouhodobou remisi nádorových onemocnění. I přes úspěšnost metody zůstává problémem takzvaná rezistence pacientů k imunoterapii. Abychom mohli u vybraných pacientů zvýšit šance k terapeutické odpovědi při podání, musíme detailně znát počty a funkční charakteristiky imunitních buněk v nádorech. Tyto buňky hodnotíme z hlediska jejich protinádorové aktivity, ale i z hlediska jejich schopnosti migrovat skrz nádorovou tkáň. Jedním z nejzásadnějších bodů zůstává pochopení vztahu mezi imunitními buňkami v nádoru, buňkami v okolní zdravé tkáni a objasnění faktorů, jež náplavu buněk do nádorové tkáně řídí.”