• Beauty  • YSL Beauty bojuje proti partnerskému násilí a spojuje se s neziskovou organizací proFem

YSL Beauty bojuje proti partnerskému násilí a spojuje se s neziskovou organizací proFem

Globální kosmetická značka rozšiřuje své úsilí o vzdělávání široké veřejnosti v oblasti partnerského násilí a jeho varovných znaků, přičemž má za cíl proškolit do roku 2030 přes 2 miliony lidí po celém světě.

Od loňského spuštění programu Abuse Is Not Love se společnost YSL Beauty významně podílela na vzdělávání více než 100 000 mladých lidí v otázce násilných vztahů a také na podpoře místních organizací. Na základě iniciativ z tohoto prvního roku nyní program Abuse Is Not Love vstupuje do své další fáze, a to především rozšířením partnerství s neziskovými organizacemi v 17 zemích na čtyřech kontinentech. Značka také spustí nový online školicí nástroj, který bude poskytovat zdroje a podporu těm, kteří se nacházejí v násilných vztazích, a také nástroje těm, kteří jim chtějí pomáhat.

Program Abuse Is Not Love byl spuštěn v roce 2020 v podobě tří významných partnerství s neziskovými organizacemi ve Spojených státech, Velké Británii a Francii. V letošním roce program rozšířil svůj záběr o partnerství s organizacemi v dalších 14 zemích, čímž se celkový počet rozšířil na 17.

Tato místní partnerství se zaměřují především na vzdělávání ohledně devíti klíčových znaků partnerského násilí a na zvyšování povědomí o tom, jak zasáhnout, když se blízká osoba nachází v násilném vztahu. Doposud bylo proškoleno více než 100 000 osob v rámci i mimo rámec neziskových organizací (včetně 4 716 osob v rámci týmů společností L’Oréal a Yves Saint Laurent Beauty), přičemž cílem je do roku 2030 proškolit 2 miliony osob. 

„Toto působivé tempo rozvoje programu dokládá neochvějný závazek naší značky bojovat proti partnerskému násilí v celosvětovém měřítku,“ prohlásil Stephan Bezy, mezinárodní generální ředitel Yves Saint Laurent Beauty. „V Yves Saint Laurent Beauty pevně věříme v podporu svobody a nezávislosti žen. Poznání o všudypřítomné povaze partnerského násilí a o tom, že jeho znaky bývají často našim očím skryté, naši značku více než kdy jindy motivuje k dalšímu rozšiřování programu v podobě podpory neziskových organizací po celém světě.“

Výhled do budoucna: Ambiciózní cíle v boji proti naléhavému celosvětovému problému

Násilí ze strany intimních partnerů (IPV) zůstává jednou z nejčastějších forem násilí na ženách, přičemž téměř každá třetí žena na světě zažila IPV a/nebo sexuální násilí alespoň jednou v životě.[1] V rámci dalšího řešení tohoto problému plánuje Yves Saint Laurent Beauty v roce 2022 a dále až do roku 2030 program Abuse Is Not Love nadále rozšiřovat. Tato trvalá dynamika přiblíží značku k jejímu cíli stanovenému do roku 2030, kterým je proškolit 2 miliony lidí po celém světě v otázce příznaků zneužívání. Výzkumy ukazují, že IPV je doprovázeno klíčovými varovnými signály, a pokud se tyto varovné signály podaří odhalit dříve, mohou být jednotlivci schopni lépe rozpoznat zneužívající chování a díky tomu vyhledat nebo nabídnout pomoc.[2]

Vzdělávací kampaň s ambasadorkou Zoë Kravitz

Partnerství s proFem v České republice

V České republice se značka YSL Beauty spojila s neziskovou organizací proFem o. p. s. ProFem usiluje o zlepšení situace v oblasti domácího a sexuálního násilí již od roku 1993. Snaží se zvýšit vnímavost společnosti k tématu násilí na ženách a naopak snížit toleranci jakýchkoliv jeho forem. Usilují o zvyšování kvality života obětí domácího a sexuálního násilí prostřednictvím zvyšování odbornosti, efektivity a dostupnosti systému pomoci. ProFem poskytuje poradenství a další přímou podporu osobám ohroženým domácím a sexuálním násilím. Podílí se na prevenci a zvyšování osvěty v oblasti domácího a sexuálního násilí pořádáním akcí pro laickou i odbornou veřejnost a vydáváním poradenských a informačních publikací.Zaměřují se také na politický a legislativní lobbing: v rámci Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách při Radě Vlády pro rovné příležitosti žen a mužů přispívají k řešení komplexních strukturálních problémů spojených s odstraňováním domácího a sexuálního násilí.


Cílení na mladé jako na rizikovou skupinu

Mnoho mladých ve věku 16-24 je vystaveno partnerskému násilí. Je proto důležité, aby byli mladí lidé již od mladého věku vzděláváni o partnerském násilí a jeho příznacích. Ve spolupráci s proFem jsme připravili anonymní průzkum mezi 944 dotazovanými ve věkové hranici 15-25 let. Ptali jsme se, s jakými varovnými signály se setkali a jak tyto signály vnímají, ať už se s nimi setkali, či ne. Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos.

Znaky, se kterými se mladí ze dotazovaní setkávali nejčastěji:

  • Vyčítání, že tráví čas s někým jiným, než s partnerem – 50% dotazovaných
  • Ignorování naštvaným partnerem – 38% dotazovaných
  • Vyvolávání hádek ze žárlivosti – 36% dotazovaných
  • Nucení k izolaci od lidí, se kterými si rozumí –  30% dotazovaných
  • Nevyžádaná kontrola mobilního telefonu – 29% dotazovaných ti patřily:

S fyzickým napadením ze strany partnera se setkalo 12% dotazovaných. Pouze 43% dotazovaných ho ale považuje za důvod k rozchodu.

Při vlastní zkušenosti s partnerským násilím, nebo se zkušeností někoho blízkého by se 73% dotazovaných svěřilo kamarádovi či kamarádce. Považujeme proto za důležité, aby se ohledně varovných znaků partnerského násilí šířila osvěta a zvyšovala se tak šance na zachycení potenciálního násilného vztahu a včasného řešení, zaznamenáme-li ho ve svém okolí.

Zdroj fotografií: YSL Beauty

Marketing manager