• Nezařazené  • PRAVIDLA SOUTĚŽE MAGAZÍNU DAILYSTYLE.CZ

PRAVIDLA SOUTĚŽE MAGAZÍNU DAILYSTYLE.CZ

1. Účast v soutěži

 • Soutěže se může za uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, která projeví zájem o účast v soutěži a do soutěže se zapojí pomocí splnění pravidel uvedených u dané soutěže.
 • Soutěže se mohou zúčastnit pouze soutěžící s doručovací adresou v České republice či Slovenské republice.
 • Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovněprávním či jiném obdobném právním vztahu k organizátorovi soutěže (viz níže) nebo k poskytovateli výhry. Dále jsou ze soutěže vyloučeny osoby spolupracující přímo či nepřímo na realizaci soutěže a osoby blízké těmto osobám a osobám definovaným předchozí větou, a to za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se soutěží.
 • Soutěž probíhá v termínu definovaném v úvodní větě.

2. Vyhlášení výherců a předání výher

 • V případě, že se stanete výhercem, budete kontaktováni na e-mailovou adresu uvedenou při registraci.
 • Jména výherců budou po skončení soutěže uveřejněny na oficiální facebookové stránce online magazínu DailyStyle.cz
 • Výhry budou předány formou poštovní zásilky na uvedenou adresu výherců.
 • Výhry rozesílané formou poštovní zásilky budou výhercům odeslány organizátorem soutěže, kterým je online magazín DailyStyle.cz.
 • Odeslání výher bude probíhat po skončení soutěže.

4. Osobní údaje

 • Soutěžící uděluje svou účastí v soutěži v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle Všeobecných obchodních podmínek organizátora a dále dle následujícího bodu tohoto odstavce.
 • Soutěžící registrací do soutěže uděluje pro případ výhry organizátorovi souhlas s předáním poskytnutých osobních údajů partnerovi soutěže, který do soutěže poskytl příslušnou výhru.

 

5. Ostatní

 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla soutěže, případně soutěž částečně nebo zcela zrušit, přerušit nebo zkrátit či prodloužit dobu trvání soutěže, a to bez udání důvodu.
 • Organizátor je oprávněn kontrolovat dodržování pravidel a splnění podmínek pro účast v soutěži.
 • Organizátor může v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout konečné pořadí v soutěži.
 • Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli ze soutěžících ze soutěže v případě, že soutěžící porušuje pravidla, jedná v rozporu s dobrými mravy či jakýmkoli způsobem poškozuje dobré jméno organizátora. Organizátor má také právo vyloučit takového soutěžícího, který je z těchto činností důvodně podezřelý.
 • Na výhru ani účast v soutěži není právní nárok, nelze je tak vymáhat soudní či obdobnou cestou. Výhru nelze směnit za hotovost ani není možné požadovat vydání jiné výhry, než je stanovena organizátorem.
 • Soutěžící nemá nárok na úhradu žádných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí v soutěži, a to bez ohledu na to, zda se stane, nebo nestane výhercem soutěže.
 • Výhra, kterou výherce v soutěži získá, je předmětem zdanění dle platných právních předpisů ČR.

 

6. Organizátor soutěže

 •  Online magazín DailyStylecz – Adventis s.r.o., IČ: 25448676, Wichterlova 2372/8, Praha 8, 182 00
 • V případě nejasností či dotazů se soutěžící mohou obracet na organizátora prostřednictvím e-mailové adresy:evgenia@dailystyle.czmiroslav@dailystyle.cz.